KVK Çerez Politikası
Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek adına internet sitemizde çerez kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında detaylı bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyiniz.
Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

tr-TR

tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

GİRİŞ

ALB MENKUL Anonim Şirketi (“ALB MENKUL” veya “Şirket”) anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunmasının aynı zamanda iş ilişkilerinin güven temelinde yürütülmesine olan etkisinin bilincindedir. Bu doğrultuda Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerini hukuka uygun olarak yerine getirmesinde rehber niteliği taşıyan ALB MENKUL Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ilgililerin erişimine sunulmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) işbu Politika’ya dayanak teşkil etmektedir. Başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere uyumun sağlanması Şirketimizin öncelikleri arasında yer alır.

Hedef ve Kapsam

ALB MENKUL işbu Politika’yı yayımlayarak yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapmayı ve böylece bu faaliyetlerin mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yürütüldüğünden emin olmayı hedeflemektedir. Politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemesinin yanı sıra, kişisel verilerin işlenmesinde ALB MENKUL tarafından benimsenen temel ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu Politika’nın kapsamını müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve diğer üçüncü kişilerin otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri oluşturur. ALB MENKUL çalışanlarının kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin hususlar ise ALB MENKUL Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası’nın kapsamına girmektedir.

Yürürlük ve Değişiklik

Politika, Şirketimiz tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna ALB MENKUL web sitesinden www.albforex.com.tr erişilebilir.

TANIMLAR

6698 sayılı Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
Çalışan Adayı ALB MENKUL ile hizmet akdi bulunmayan ancak CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan kişiler
Çalışan ALB MENKUL çalışanı olan gerçek kişiler
İş birliği İçinde Olduğumuz İş ortakları ve tedarikçiler gibi ALB MENKUL’nın ticari iş ilişkisi içerisinde
Kurumların Çalışanları bulunduğu kurumlarda çalışanlar, bu kurumların hissedarları ve
Hissedarları Ve Yetkilileri yetkilileri olan gerçek kişiler
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Müşteri ALB MENKUL’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişiler
Özel Nitelikli Kişisel Veri İşlenilmeleri halinde ilgililerinin mağduriyetine sebep olabilecek nitelikte olan ırk, etnik köken, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık veya cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler ile biyometrik ve genetik veriler
Politika ALB MENKUL Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Potansiyel Müşteri ALB MENKUL’nın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş veya ürün ve hizmet talebinde bulunmuş gerçek kişiler
Şirket ALB MENKUL Anonim Şirketi
Şirket Hissedarı ALB MENKUL’nın hissedarı olan gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi ALB MENKUL Yönetim Kurulu üyesi veya diğer yetkili gerçek kişiler
Üçüncü Kişi Aile üyeleri, kefil, basın mensupları gibi ALB MENKUL tarafından yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere kişisel verileri işlenen ve diğer veri sahibi kategorilerine dahil olmayan gerçek kişiler
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Ziyaretçi ALB MENKUL yerleşkelerini veya internet sitesini ziyaret eden gerçek kişiler

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında Gözetilen İlkeler ALB MENKUL, veri sorumlusu olarak yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan genel ilkelere uyum sağlamaktadır.

Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk ALB MENKUL, bu Politika kapsamında kişisel verileri işlerken kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine göre hareket eder. Dürüstlük kuralının bir gereği olarak, verileri işlenme amacının getirdiği ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya özen gösterir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması ALB MENKUL, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasına dikkat eder; bu doğrultuda gerekli kontrolleri gerçekleştirir. Veri sahiplerine doğru veya güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar için İşlenme Şirketimiz, her bir kişisel veri işleme faaliyeti öncesinde verilerin işlenme amaçlarını tespit eder; bu amaçlar meşru ve hukuka uygun nitelik taşımaktadır.

Kişisel Verilerin Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olarak İşlenmesi ALB MENKUL tarafından toplanan kişisel veriler, elde edilmek istenen amaç için gerekli ve ölçülü olduğu kadarıyla işlenmektedir. Bu doğrultuda, veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirmek için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gereken aksiyonlar alınmaktadır.

Yasal Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre kadar Muhafaza Edilme Şirketimiz, kişisel verilerin saklanması için Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen ve tanımlanan sürelere riayet etmektedir. İşlenen kişisel verilerin saklanmasını gerektiren hükmün uygulanmasını geçersiz kılan yasal durumlar oluşması halinde, ilgili veriler Politika’nın 2.5. bölümünde detaylı olarak açıklandığı üzere Şirketimizce silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarının Varlığı 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca Şirketimiz, kişisel verileri sadece bu maddede sayılan işlenme şartlarının varlığı halinde işlemektedir. Veri işleme faaliyetinin hukuki dayanağını veri sahibinin açık rızasının oluşturduğu durumlar olduğu gibi, Şirket’in aşağıda açıklanan diğer işleme şartlarından birine veya birkaçına dayanarak yürüttüğü süreçler de mevcuttur.

Veri Sahibinin Açık Rızasının Varlığı Şirketimizce yürütülen bir veri işleme faaliyetinde aşağıda sıralanan işleme şartlarından herhangi biri uygulama alanı bulmuyorsa, veri sahibinden açık rıza temin etmeye yönelik adımlar atılır. Kişisel verilerin elde edilme amaçları dışında kalan ikincil işleme faaliyetleri bakımından da aynı doğrultuda hareket edilir. Şirketimiz, açık rızanın hukuka uygunluğunu temin etmek adına, veri sahibini ilgili işleme faaliyetinin kapsamı ve amacı konusunda aydınlatıp özgür iradesiyle verilerinin işlenmesine onay verme imkânı sunmaktadır.

Veri Sahiplerinin Hangi Kişisel Verilerinin Elde Edildiği, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesinin şartlarından birisi, Şirket’in gerçekleştirdiği veri işleme faaliyetine ilişkin kanunlarda açıkça düzenleme bulunmasıdır.

Fiili İmkânsızlık Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel verilerin kendisinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına işlenmesinin zorunlu olması durumunda Şirketimiz bu amaçla kişisel verileri işleyebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Sözleşmenin Kurulması veya İfası için Gerekli Olması Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmaları halinde, o sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler Şirketimizce işlenmektedir

Veri Sorumlusu Olarak Şirketin Hukuki Yükümlülüğü Kimi durumlarda kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin hukuki dayanağı, kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi bakımından zorunluluk arz etmesidir.

Kişisel Verilerin Veri Sahibi Tarafından Alenileştirilmiş Olması Veri sahibi tarafından aleni hale getirilen kişisel verilerin işlenmesi 6698 sayılı Kanun’da yer verilen kişisel veri işleme şartlarından birisidir. Bu kapsamda Şirketimiz veri sahibince alenileştirilmiş kişisel verileri alenileştirme amacıyla sınırlı tutarak işlemektedir.

Kişisel Verilerin Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Kapsamında İşlenmesi Bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyeti yürütmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Şirketin Meşru Menfaatleri Bakımından Zorunlu Olması Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halinde, Şirket kendi meşru menfaati ile veri sahibinin temel hak ve özgürlükleri arasında makul bir denge kurulmasına özen göstererek söz konusu kişisel verileri işleyebilmektedir. Dolayısıyla meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Şirketimiz öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarının Varlığı Şirketimiz hukuka aykırı olarak işlenmeleri halinde veri sahiplerinin mağduriyetine sebep olma riski taşıyan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesini dikkate almaktadır. Bu nedenle sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler olan; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ancak kanunlarda öngörülen hallerde veya veri sahihinin açık rızasının bulunması halinde işlemektedir. Veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Şirket bünyesinde sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmektedir. Şirketimiz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde gereken özeni göstermenin yanında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bu konuya ilişkin adımlarını da yakından takip etmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından özel nitelikli kişisel verilere özgü önlemlerin belirlenmesi halinde bu önlemlere süratle işlerlik kazandırılacaktır.

Kişisel Verilerinizin ALB MENKUL Tarafından İşlenme Amaçları Yukarıda açıklanan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ALB MENKUL tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

ANA AMAÇLAR ALT AMAÇLAR
ALB MENKUL’nın İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi 1- Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası,
2- İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,
3- Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi,
4- Çalışanlara Yönelik Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin veya Çalışanların Katılım Sağladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetlerinin Planlanması veya İcrası.
5- Yetenek - Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
6- Şirket Çalışanları İçin İş Akdi ve/veya Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
7- Şirket İçi Oryantasyon Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası
8- Personel Çıkış İşlemlerinin Planlanması ve İcrası
9- Ücret Yönetimi
10- Şirket İçi Atama-Terfi ve İşten Ayrılma Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
11- Çalışanların Performans Değerlendirme Süreçlerinin Planlanması ve Takibi
12- Çalışanların İş Faaliyetlerinin veya Çalışma Sürelerinin Takibi ve/veya Denetimi
13- Çalışan Memnuniyetinin ve/veya Bağlılığı Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
14- Çalışanların Ücret Artışlarının Planlanması
15- Çalışanların Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
16- Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri
17- Çalışan ve Çalışan Yakınlarının Aciliyet Teşkil Eden Tıbbi İhtiyaçlarına Destek Olunmasına İlişkin Süreçlerin Planlanması ve İcrası
18- Çalışanların Sendika Üyeliğine İlişkin Süreçlerin Planlanması ve İcrası
19- Çalışanlara İlişkin Disiplin Uygulamalarının Yerine Getirilmesi ve Takibi
20- Kanunen Yetkili Kamu Kurumlarına Çalışanlara İlişkin Bilgi Verilmesi
21- İşe Giriş ve Özlük Süreçlerinin Yürütülmesi ve Takibi
22- Çalışanların Şikayet, Talep veya Önerilerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi
23- Üretim ve Organizasyon İçin Gerekli Olan İnsan Kaynakları İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Karşılanması
24- Taşeron çalışanlarına ilişkin özlük süreçlerinin planlanması ve icrası
25- Üretim ve Organizasyon İçin Gerekli Olan İnsan Kaynakları İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Karşılanması
26- Şirket İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
ALB MENKUL Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi 1- Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi,
2- İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
3- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası,
4- Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi,
5- Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
6- Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
7- İş Ortakları ve Tedarikçilerin Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası,
8- Etkinlik Yönetimi,
9- İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
10- Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,
11- Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası,
12- İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
13- Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
14- Yapı ve/veya İnşaat İşlerinin Planlanması ve Takibi
15- Üretim ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
ALB MENKUL Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması Ve İcrası 1- İş Ortakları ve Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
2- Şirket Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
ALB MENKUL Tarafından Sunulan Ürün ve Hizmetlerden İlgili Kişileri Faydalandırmak için Gerekli Çalışmaların İş Birimlerimiz Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi 1- Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi,
2- Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,
3- Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,
4- Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası,
5- Müşteri Şikayet, Talep ve Önerilerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi
6- Satışı Destekleyen Ek Hizmetlerin Planlanması ve İcrası
7- Sadakat ve Kampanya Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
ALB MENKUL Tarafından Sunulan Ürün ve Hizmetlerin İlgili Kişilerin Beğeni, Kullanım Alışkanlıkları ve İhtiyaçlarına Göre 1- Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası,
2- Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
3- Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
4- Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması
Özelleştirilerek İlgili Kişilere Önerilmesi Ve Tanıtılması İçin Gerekli Olan Aktivitelerin Planlanması ve İcrası ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
ALB MENKUL ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi 1- Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
2- Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi,
3- İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası,
4- Şirketin Üretim ve/veya Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası,
5- Hukuk İşlerinin Takibi,
6- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi,
7- Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini,
8- İştiraklerle Olan İlişkilerin Yönetimi ve/veya Denetimi
9- Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
10- Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini,
11- Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası,
12- Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
13- Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması
14- Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
15- Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

6698 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca kanunlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, resen veya veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde sayılan ve yukarıda incelenen kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamen ortadan kalkması halinde, Şirketimiz kişisel verileri ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirmek suretiyle silmektedir. Kişisel verilerin yok edilmesi için kişisel verileri hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirmektedir. Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerin aktarılması da bir tür veri işleme faaliyetidir. ALB MENKUL, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan herhangi bir aktarım veya iletim yapmamaktadır.

HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Politika’nın bu bölümünde Şirketimizin 6698 sayılı Kanun uyarınca yerine getirmesi gereken yükümlülükler ile veri sahiplerinin hakları ve taleplerini Şirketimize nasıl yöneltebileceklerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

ALB MENKUL’nın Veri Sahiplerini Aydınlatma Yükümlülüğü

6698 sayılı Kanun’un 10. maddesi gereğince ALB MENKUL tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. ALB MENKUL veri sahiplerini aydınlatma yükümlülüğünü en geç kişisel verilerin elde edilmesi sırasında yerine getirmektedir. ALB MENKUL, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında;

• kendisi ve varsa temsilcisinin kimliği,
• kişisel verilerin işlenme amacı,
• kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı,
• kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi
• veri sahibinin 6698 sayılı Kanun’da sıralanan hakları
konularında veri sahibini bilgilendirir.

Veri sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sıralanan hakları şunlardır:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklara ilişkin ALB MENKUL’e Başvuru Usulü

ALB MENKUL’ya başvurarak; veri sahibi olarak kendiniz ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse işlenme amacına ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve bu doğrultuda yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ile, verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Haklarınızı 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz. Veri sorumlusu olarak ALB MENKUL yukarıda sıralanan bilgileri talep halinde veri sahibine sunabilmeye ve başvuruları sonuçlandırmaya yönelik Şirket içi idari ve teknik yapıyı kurmaktadır. Veri sahiplerinin haklarına ilişkin taleplerini ALB MENKUL’ya iletmek için ALB MENKUL Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir. Veri sahibi adına üçüncü bir kişinin başvuruda bulunabilmesi, üçüncü kişinin veri sahibi tarafından bu konuda özel vekaletname ile yetkilendirilmiş olması halinde mümkün olacaktır.

Başvuruların Yanıtlanması

ALB MENKUL Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu 'nu doldurarak taleplerini ALB MENKUL’ya ileten veri sahiplerinin başvurusu, ALB MENKUL tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halindeyse Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenecek tarifeye göre ALB MENKUL, veri sahibinden ücret talep edebilecektir. ALB MENKUL, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olduğunu tespit etmeye yönelik aksiyon almaktadır. Öte yandan talebin tam olarak anlaşılması ve sonuçlandırılması adına, ALB MENKUL veri sahibinden daha detaylı bilgi isteyebilmektedir. ALB MENKUL, başvuruya ilişkin yanıtını yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahibine bildirir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

6698 sayılı Kanun’un 12. maddesinden doğan yükümlülükleri bakımından veri sorumlusu konumunda bulunan Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, işlenen verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve kişisel verilerin muhafazasını sağlama amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Şirket bünyesinde gerekli denetimler periyodik olarak yapılmakta ve yaptırılmaktadır. Ayrıca, veri ihlali durumunda en kısa sürede Kurul’a bildirimde bulunmak üzere teknik ve idari yapı kurgulanmıştır.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesini Önlemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için alınan başlıca teknik ve idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

Teknik Tedbirler

• Şirketimizin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği kişisel veri işleme faaliyetlerinin denetlenmesi için teknik sistemler kurulması
• Alınan teknik önlemlerin uygulamasının belirli aralıklarla denetim sürecine tabi olması ve denetim sonuçlarının ilgili birimlere rapor edilmesi
• Şirketimiz bünyesinde teknik konularda uzman personel istihdam edilmesi

İdari Tedbirler

• İş birimlerimizce yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinin tespiti, hukuka uygunluk analizi ve bu doğrultuda iş birimlerinin yükümlülüklerinin ortaya konulması
• İş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için eğitim düzenlenmesi, eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi ve gerektiğinde bu eğitimlerin tekrarlanması veya iş birimine özgü eğitim programlarının kurgulanması
• Şirketimiz ile çalışanlar arasında akdedilen sözleşmelere, Şirketimizin talimatları ve kanunlarla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulması
• İşlenme amacına paralel olarak kişisel verilere erişim sınırlandırması yapılması

Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Olarak Erişilmesini Önlemek İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Aşağıda kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek için Şirketimizin teknolojik olanakları dahilinde başvurulan teknik ve idari tedbirler listelenmektedir:

Teknik Tedbirler

• Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınması ve bu önlemlerin gerektiği takdirde güncellenmesi
• Teknik önlemlerin periyodik olarak iç denetime tabi tutulması, riskli görülen durumların yeniden değerlendirilerek yeni çözümler aranması
• İş birimlerimiz bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim yetkilendirmeleri yapılması
• Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımların ve donanımların kullanılması
• Şirketimiz bünyesinde teknik konularda uzman personel istihdam edilmesi

İdari Tedbirler

• Çalışanların kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmesi
• Çalışanların öğrendikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmesi ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütlerin alınması
• İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde kişisel verilere erişimin işlenme amaçları da göz önüne alınarak sınırlandırılması
• Kişisel verilerin aktarımı halinde, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile Şirketimiz arasında akdedilmiş olan sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin kayıtlar eklenmesi

Kişisel Verilerin Muhafazasına Yönelik Olarak Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Şirketimizin, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için almakta olduğu teknik ve idari tedbirler şunlardır:

Teknik Tedbirler

• Teknik konularda uzman personel istihdam edilmesi
• Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kullanılması
• Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulması, alınan teknik önlemlerin periyodik olarak iç denetim mekanizmasına tabi olması, risk teşkil eden hususların yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözümlerin belirlenmesi
• Hukuka uygun bir biçimde işleyen yedekleme programları kullanılması

İdari Tedbirler

• Çalışanların, kişisel verilerin güvenli bir ortamda muhafazası konusunda eğitilmeleri, söz konusu eğitimin belirli aralıklarla tekrarlanması, iş birimleri özelinde güncellenmesi ve Şirketimize yeni katılan personel için de eğitime yönelik aksiyon alınması
• Şirketimiz tarafından kişisel verilerin saklanması bakımından teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin aktarılacağı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; işbu firmaların kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümler ilave edilmesi

ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ KATEGORİZASYONU

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak aşağıda kategorilerine göre gruplandırılmış kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler
Lokasyon Verisi Kişisel veri sahibinin ürün ve hizmetlerimizi kullanımı sırasında veya iş birliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler
Müşteri Bilgisi Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler
Müşteri İşlem Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
İşlem Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz
Risk Yönetimi Bilgisi Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler
Finansal Bilgi Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler
Çalışan Adayı Bilgisi Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Pazarlama Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
İtibar Yönetimi Bilgisi Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler
Olay Yönetimi Bilgisi Şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler

Veri Sahibi Kategorileri

İşbu Politika kapsamında kişisel verileri işlenen veri sahipleri; müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, üçüncü kişi, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri olarak sınıflandırılmıştır.

Veri Sahibi Kategorizasyonu Açıklama
Müşteri ALB MENKUL’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişiler
Potansiyel Müşteri ALB MENKUL’nın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş veya ürün ve hizmet talebinde bulunmuş gerçek kişiler
Ziyaretçi ALB MENKUL yerleşkelerini veya internet sitesini ziyaret eden gerçek kişiler
Üçüncü Kişi Aile üyeleri, kefil, basın mensupları gibi ALB MENKUL tarafından yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere kişisel verileri işlenen ve diğer veri sahibi kategorilerine dahil olmayan gerçek kişiler
Çalışan Adayı ALB MENKUL ile hizmet akdi bulunmayan ancak CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvuru yapan kişiler
Şirket Hissedarı ALB MENKUL’nın hissedarı olan gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi ALB MENKUL Yönetim Kurulu üyesi veya diğer yetkili gerçek kişiler
İş birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları Ve Yetkilileri İş ortakları ve tedarikçiler gibi ALB MENKUL’nın ticari iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışanlar, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri olan gerçek kişiler